fbpx

taxation

 • Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση Ξένων Εταιρειών στην Κύπρο

  PK BUSINESS BANNER FOR WEBSITE BLOCK

  Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε αυτόν τον μήνα ένα Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών να δραστηριοποιηθούν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, με στόχο να γίνει το νησί βιώσιμος επιχειρηματικός κόμβος.

  Τα βασικά σημεία του παρουσιαζόμενου Σχεδίου Δράσης συνοψίζονται συνοπτικά παρακάτω:

  1. Μετατροπή του υφιστάμενου Μηχανισμού Ενεργοποίησης Επιχειρήσεων Fast Track σε Μονάδα Επιχειρηματικής Διευκόλυνσης Business Facilitation Unit

  Η μονάδα θα λειτουργεί ως η κύρια επαφή για όλες τις εταιρείες διεθνούς ενδιαφέροντος, είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, καθώς και για κυπριακές εταιρείες σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ναυτιλιακές εταιρείες,
  • Eταιρείες υψηλής τεχνολογίας (high-tech)/καινοτομίας,
  • Φαρμακευτικές εταιρείες,
  • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και της βιοτεχνολογίας.

  Αρμοδιότητες:

  ❖  Παροχή Υπηρεσιών για σύσταση επιχειρήσεων:

  ✓   Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος

  ✓   Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  ✓   Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος

  ❖  Καθοδήγηση για τις απαραίτητες άδειες για αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοποίηση στην Κύπρο

  ❖  Διευκόλυνση της έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμονής και απασχόλησης στην Κύπρο

  1. Νέα πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων καθώς και για κυπριακές εταιρείες με προστιθέμενη αξία στην οικονομία

  2.1 Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

  • Eπιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων  που  δραστηριοποιούνται  στην Κυπριακή  Δημοκρατία  ή  επιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων   που προτίθενται  να  δραστηριοποιηθούν  στην  Κυπριακή  Δημοκρατία  και  που λειτουργούν  αυτοτελή  γραφεία  στην  Κύπρο,  τα  οποία  να  στεγάζονται  σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο Γραφείο,
  • Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
  • Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας,
  • Κυπριακές     φαρμακευτικές     εταιρείες     ή     Κυπριακές     εταιρείες     που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

  2.2 Κριτήρια & Προϋποθέσεις:

  • Καθιερώνεται ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός €2.500 για υπαλλήλους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές δεξιότητες ή τουλάχιστον δύο έτη σχετικής εμπειρίας
  • Οι εταιρείες θα μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών ως βοηθητικό προσωπικό (με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό κάτω των €2.500) υπό τον όρο ότι η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου του προσωπικού υποστήριξης
  • Η διάρκεια της άδειας διαμονής και εργασίας μπορεί να είναι έως τρία χρόνια και θα εκδοθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • Ο μέγιστος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών είναι το 70% του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία ένταξης της εταιρείας στη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων.
  1. Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών

  Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 2500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό).

  1. Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα)

  Το Υπουργείο Εσωτερικών θα τροποποιήσει τους σχετικούς Κανονισμούς του Μεταναστευτικού Νόμου, για να απλοποιήσει τη διαδικασία και να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγούνται οι άδειες εργασίας.

  1. Έκδοση DIGITAL NOMAD VISA (με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους)

  Θα εισαχθεί νέος τύπος άδειας διαμονής, για άτομα που επιθυμούν να ζήσουν στην Κύπρο αλλά εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

  Δικαιούχοι:

  Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες.

  Καθεστώς παραμονής:

  • Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.
  • Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον συντηρών. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.
  • Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

  Απαραίτητες Προϋποθέσεις (μεταξύ άλλων):

  Η άδεια παραμονής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, νοουμένου ότι προσκομίσει:

  • υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με άδεια παραμονής για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως  και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Κύπρο,
  • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με  εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης άδειας παραμονής, ή
  • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση  σύμβασης εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  με  υπολειπόμενη  διάρκεια  που  καλύπτει  το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης άδειας παραμονής, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, ή
  • στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης  και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας,
  • αποδεικτικά  στοιχεία  ότι  διαθέτει  επαρκείς  πόρους,  σε  επίπεδο  σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:
  1. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή
  2. από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

  Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη,
  • Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής.
  1. Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών)

  –        Φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε νέους κάτοικουςεργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000.

  –        Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του μέτρου να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.

  • Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

  Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

  • Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη

  Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

  1. Πολιτογραφήσεις

  Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια   εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

  1. Προωθητικό Σχέδιο
  • Προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο εξωτερικό
  • Εκστρατεία για την προσέλκυση ειδικευμένων Κυπρίων που εργάζονται στο εξωτερικό
  • Στοχευμένη εκστρατεία για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες με πολιτική αστάθεια.

  Εκτέλεση Σχεδίου

  Το Σχέδιο Δράσης θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 εκτός από τις δράσεις 6-7 για τις οποίες απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις. Στόχος είναι η σχετική νομοθεσία να κατατεθεί στη Βουλή της Κύπρου έως τα τέλη Δεκεμβρίου και να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

  Τι μπορεί να κάνει η P. Kalopetrides & Co για εσάς;?

  Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για εξατομικευμένες λύσεις.

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορεί να χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας τώραinfo@pkalopetrides.com.cy!

 • Cyprus Tax Residency by Staying in Cyprus 60 Days per Year

  As from July 2017, Cyprus Income Tax Law (Ν.119 (Ι)2017) has been amended and became effective as from 1 January 2017, allowing to an individual to acquire Cyprus tax residency by staying only 60 days in Cyprus, under certain conditions, . An individual who meets all the conditions listed below with respect to a given tax year will be deemed tax-resident in Cyprus.

  The preconditions

  All of the following criteria must be met by an applicant:

  • He/she remains in Cyprus for at least 60 days for one or more periods during the tax (calendar) year;  and
  • He/she carries out any business in Cyprus; and/or works in Cyprus and/or holds an office in a company which is tax resident in Cyprus during the tax year; and
  • He/she maintains a permanent residence in Cyprus (owned or rented); and
  • He/she do not reside in any other single state for a period exceeding 183 days, and
  • He/she is not tax resident in any other state.

  A person who satisfies these criteria can receive a tax residence certificate by submitting written application and supporting evidence documentation.

   

   

  Main benefits for an individual that chooses to become Cyprus tax resident

  Individuals who are Cyprus tax residents, whether under the “60 day rule” or under the “183 day rule” are taxed in Cyprus on their worldwide income, however certain exceptions apply, as follows:

  • A Cyprus tax resident individual but non-domiciled in Cyprus is exempt in Cyprus from taxation on his/her worldwide dividend and ‘passive’ interest income (eg interest and rental income). Read more in our website ‘Cyprus Non-Domiciled Tax Status’.
  • Profit from the sale of securities is exempt from tax in Cyprus.  ‘Securities’ include, inter alia, shares in local or foreign companies, bonds, debentures, options etc, except in cases where the value of the shares derives from the value of immovable property in Cyprus.
  • An individual who is going to be employed in Cyprus and his/her income will exceed €100.000, and, provided that he/she has not been a tax resident of Cyprus prior to the commencement of his/her employment in Cyprus, he/she will enjoy 50% discount on his/her income tax in Cyprus, for a period of 10 years.
  • Income from employment carried out outside Cyprus is exempted from Cyprus income tax, provided that the employment exercised outside Cyprus exceeds 90 days per tax year.

   

  Calculation of the days of residency in Cyprus

  • The day of departure from Cyprus is considered as a day outside of Cyprus;
  • The day of arrival in Cyprus is considered as a day in Cyprus;
  • Arrival in Cyprus and departure from Cyprus within the same day is considered as one day in Cyprus;
  • Departure from Cyprus and return to Cyprus within the same day is considered as one day outside of Cyprus.
 • H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο. 

  Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, στους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και στη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της νέας επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

  Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα στη προσαρμογή νέων στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για όλους τους οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

  Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

  Ομάδα Συμβούλων στη διάθεση σας

  Έχουμε καταρτίσει μια έμπειρη και επαγγελματική ομάδα Συμβούλων διαφορετικών ειδικοτήτων που καλύπτουν όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης/ οργανισμού όπως Λογιστές, Ελεγκτές, Φορολογικοί Σύμβουλοι, Οικονομολόγοι, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Πληροφορικής (ΙΤ) και Δικτύων – Διαδικτυακή Ασφάλεια (Networking & Security), Νομικοί, Σύμβουλοι Διαχείρισης Επιχειρήσεων – Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ.

  Στα 55 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με διαφορετικές κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές και διεθνής).  Έμπρακτα έχουμε βοηθήσει κάθε λογής επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν και να επιτύχουν στο τομέα τους, προσφέροντας σχέδια και στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων.

  Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων σε οικονομικά πακέτα

  Η αδράνεια δεν είναι λύση!

  Η Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, προσφέρει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με πελατοκεντρική προσέγγιση.

  Εφαρμογή Σχεδίου σε 7 Στάδια:

  1. Ανάλυση και διάγνωση της σημερινής οικονομικής, επιχειρηματικής ή και οικογενειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με: κύκλο εργασιών, τύποι πελατολογίου, αγορές, προμηθευτές, κόστος πωλήσεων, εξόδων, ανθρώπινου δυναμικού, χρεώστες - πιστωτές, τράπεζες και δανεισμοί, αποθέματα, ρευστότητα κ.α.
  2. Εντοπισμός και Ανάλυση Κινδύνων.
  3. Παραμετροποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων.
  4. Εντοπισμός και εισηγήσεις μέτρων, μειώσεων/ αναδιάρθρωση εξόδων.
  5. Καταρτισμός βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου πλάνου βιωσιμότητας.
  6. Καταρτισμός πλάνου αναμόχλευσης κινδύνων.
  7. Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλάνου βιωσιμότητας.

  Πρόσθετες Υπηρεσίες:

  1. Αναδιοργάνωση δανείων, οικονομική διαμεσολάβηση με Τραπεζικά ιδρύματα.
  2. Διαχείριση Πιστωτών, Σχεδιασμός Πολιτικής Πιστωτών.
  3. Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές.
  4. Εσωτερικός ανασχηματισμός (Restructuring/ Re-engineering).
  5. Διαφοροποίηση (Diversification).
  6. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

  Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Επιχειρησιακών & Ιδιωτικών)

  Οικονομικός και νομικός σχεδιασμός για διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας που περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη περιουσία. Ορθολογιστικός φορολογικός προγραμματισμός σε σχέση με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας.

  Ήρθε η ώρα για δράση, κάνουμε ερωτήσεις που μας δίνουν κατεύθυνση:

  1. Τι κάνουμε σήμερα;
  2. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;
  3. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε φέτος και τι μετά από 3-5 χρόνια;

  Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

  Μην χάνετε χρόνο και ξεκινήστε τώρα!

  Επικοινωνήστε μαζί μας για Αρχική Δωρεάν Σύσκεψη Γνωριμίας (30 λεπτά), είτε προσωπικά είτε με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

  Εξατομικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.

  Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ: Είμαστε στην διάθεσή σας περισσότερα από 55 χρόνια.

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Τηλ.: +357 22 669 017

 • Post-COVID19 era: Effective Crisis Management Schemes for Sustainable Businesses

  Post-COVID19 era: Effective Crisis Management Schemes for Sustainable Businesses

  The world is changing at an unprecedented pace – nothing is static, certain, or predictable.
  Many business leaders are struggling to adjust to the new norm of digital disruption, ever-changing workplace norms and the constant but necessary evolution of the new business reality. Success in today’s world is about more than just managing these changes – it is about the capability of embracing, innovating, and implementing change. The ability to engage productive and adaptable strategies and systems through adversity is critical for organizations that want to remain relevant and competitive in today’s ever-changing business environment.

  The goal is not just to survive, but to thrive.

  Our Professional Advisory Team at your service:

  We put together a highly caliber, skilled and experienced professional team of Consultants of different specializations covering all sections of a business/ organization, such as Accountants, Auditors, Tax Advisors, Financial Controllers, Information Technology Consultants (IT) and Networking - Internet Security, Legal – Business Management - Human Resources and Marketing Consultants.

  During our more than 55 years of practice, we faced and overcame a number of crises (economic, political and worldwide crises).  We managed to successfully assist businesses in different sections, to cope and succeed in their field of work by offering strategies and plans to overcome crisis.

  Practical Crisis Management Schemes in economical packages

  Being inactive in not a solution!

  P. KALOPETRIDES & Co, offers practical and structured Crisis Management Schemes tailored to the specific conditions/ needs of each enterprise and above all with a customer oriented approach.

  Implementation of Crisis Management Scheme in 7 Stages:

  1. Analysis and diagnosis of the current economic, business or family situation of a business in relation to: turnover, types of clientele, markets, suppliers, cost of sales, expenses, human resources, debtors - creditors, banks and loans, stocks, liquidity, etc.
  2. Risk Identification and Analysis.
  3. Setting short-term and medium-term forecasts.
  4. Impact measurement for the reduction/ restructuring of expenditures.
  5. Preparation of short-term and medium-term sustainability plan.
  6. Preparation of a risk leverage plan.
  7. Implementation and monitoring of the sustainability plan.

  Additional Services:

  1. Loan reorganization, financial intermediation with banking institutions.
  2. Credit Management, Credit Policy preparation.
  3. Specialized legal advice.
  4. Internal Reformation (Restructuring/ Re-engineering).
  5. Diversification.
  6. Asset Management.

  Asset Management (Business & Private)

  Financial and legal planning to secure the assets of the business/ organization and/ or the family/ entity that includes movable and immovable property. Rational tax planning in relation to short-term and long-term plans of the company/ organization and/ or the family/ entity.

  It is time to move out of the heavy adrenal phase and actively start on the response phase. We are asking ourselves questions that give us direction:

  1. What are we doing today?
  2. What are our priorities for today?
  3. What are we trying to achieve this year and what in the next 3-5 years?

  COVID-19 pandemic turned the world upside down.However, after the reopening/ reactivation of businesses/ operations, it seems that our priorities remain the same, but the lens from which we view things seems to be different. We might need to ask how we re-orientate ourselves to achieve our goals, these goals still exist and we need a clear articulated path to reach them. We need to redraft and reform our strategy in order toadapt to the various economic and other conditions. We have things to do and barriers to break. Later on, we need to calibrate our results accordingly and do further adjustments, as needed.

  Do not waste time and start now!

  Contact us for an Initial Free of charge Meeting (30 minutes), in person or by teleconference to discuss ways we can help you achieve your goals.

  Personalized solutions for your Business.

  P. KALOPETRIDES & CO, at your disposal for more than 55 years.

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel: +357 22 669 017

 • Post-COVID19: Relocation, Investment Strategies and Opportunities

  The economy worldwide, following the pandemic of COVID-19, has major issues to face.

  Likewise, the Investors and Shareholders need to re-assess and re-set their strategies. Part of such re-assessment can be the issue of relocation of head-quarters or part of their company or group functions. Such decision may result in serious tax savings.

  Evaluation of Issues in the decision of Relocation

  Re-location is a major issue. Below the main questions are pin-pointed to assist in the decision if re-location is appropriate and beneficial for a company and consequently which jurisdiction is the most suitable:


  • What are the major financial difficulties the company/ group is currently facing after the pandemic?
  • How the company/ group is responding to the current financial difficulties?
  • Will a re-location assist in eliminating such negative consequences?
  • Will this fall in the immediate but also in the long run strategies of the company/ group?
  • Which jurisdictions may provide the best suitable solution for re-location?
  • What other investment opportunities a jurisdiction provides?
  • Is it fully understandable the difference between tax haven jurisdictions to tax incentive jurisdiction?
  • Could Cyprus be the best suitable solution for re-location?

  It goes without saying, that the assessment process and the decision should be based on high legal and ethical standards.

  What is the difference between tax haven and tax incentive jurisdiction?

  Tax heaven jurisdiction is considered any country that offers minimum or no tax obligations to foreign investors and individuals.

  A tax haven is generally an offshore country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability. Tax havens also share limited or no financial information with foreign tax authorities. The lack of transparency and of reporting systems result to reputational risks. The international authorities scrutinize activities through such jurisdictions by established alert and notification systems.

  Tax incentive jurisdiction, Cyprus is considered to be one of the countries with decent tax on profits. Tax resident corporations and individuals are established if they pass the substance test and they need to obey to legal and reporting statutory obligations as foreseen by law.

  A tax incentive county offers effective tax burden and has on place an exchange of information with other national tax authorities. By such Companies/ Groups enjoy a good reputation and smooth running of operations.

  Why Cyprus is considered an attractive tax incentive jurisdiction?

  Cyprus is a transparent EU country with a harmonized tax system following recommended OECD practices. It is a well-established and renowned financial and business incentives centre. Cyprus offers the opportunity that Investors/ Shareholders are looking for to create value. It processes all quantitative and quantitative characteristics offering a steady tax environment making it attractive to businesses and investors for over four decades now.


  • Legal system based on English law and well versed in international commercial law
  • High value telecommunications and logistics services
  • Culture and government sympathetic to investors an non-residents
  • Good working conditions
  • Safe and good quality life

  Key Features of Cyprus Tax Incentives

  During the past few years Cyprus extended the tax incentives that would provide companies and their shareholders, benefits from investing into Cyprus companies (Cyprus company formation https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/cyprus-companies) and relocate their activities in the country:


  • Enjoys the tax benefits of EU Directives (Parent – Subsidiary Directive and Interest and Royalties Directive).
  • Extensive double tax treaties network with 65 countries.
  • Corporate tax rate of 12,5%, one of the lowest within the EU with possibility to enjoy a much lower effective tax rate.
  • Availability of a National Interest Deduction for companies receiving new equity funding. The tax deduction can reach up to 80% of the taxable income produced by employing the new equity funding.
  • IP Box regime based on the nexus approach which allows 80% deemed deduction on qualifying profits from the business use of IP.
  • Attractive Tonnage Tax (TT) regime to ship owners, managers and charters.
  • NO Taxation on Dividends received, capital gains on shares, net asset value of a fund.
  • Profits of a foreign Permanent Establishment exempt from tax.
  • Most international transactions free of VAT.
  • Unilateral credit relief for foreign taxes.
  • Carry forward of tax losses for five years.
  • Tax incentives for expatriate employees taking up employment in Cyprus (up to 50% of employment income for individuals earning more than €100k per annum).
  • Dividend income and interest income exempt from tax for non-domiciled individuals taking up tax residency in Cyprus.
  • Possibility to obtain Cyprus tax residency by spending only 60-days in Cyprus (subject to conditions).
  • No immovable property tax.
  • No inheritance tax.

  You can also refer to: https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/tax-in-cyprus

  Investment Opportunities in Cyprus Post-COVID-19

  The major opportunities Cyprus is offering for investment nowadays are listed below:


  • A reduction of specific immovable properties that might reach 50% reduction that can give up to 6% annual return if rented in the short term or sold at a higher price in the medium - long term.
  • Cyprus is well positioned to support Businesses/ Investors on capitalizing in above mentioned opportunities.
  • Possibility to obtain Cyprus tax residency by spending only 60-days in Cyprus (subject to conditions).
  • Possibility of gaining Cyprus Citizenship. Non – EU citizens may apply for the acquisition of the Cypriot citizenship through the Cyprus Investment Programme, if they meet the economic criteria of the Programme. Obtaining a Cyprus citizenship means free movement, residency and access to employment and education within the European Union: https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/immigration-cyprus

  Next Step

  Book a Complimentary Preliminary Teleconference Consultation Meeting now! Contact us by email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or Telephone (+357 22669017) for arrangements.

 • Tax Calendar 2023

  TAX BANNER 02

  31/01

  31/03

  30/04

  31/05

  30/06

  31/07

  01/08

  31/08

  31/12

  Submission of declaration of deemed dividend distribution (TD 623) for the profits of 2020 and payment of SDC and NHS.

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Electronic submission of the income tax return for tax year 2021 for companies (TD 4)

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Electronic submission of  income tax  return of physical persons preparing audited financial statements for 2021 (TD 1).

  LOGO PK KALOPETRIDES

  Payment of premium tax for life insurance companies 1st, 2nd & 3rd instalment for 2023 (TD 199).

   LOGO PK KALOPETRIDES

   LOGO PK KALOPETRIDES

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Electronic submission of the 2022 employer’s return (TD 7)

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Payment of Special Defence Contribution (SDC) & NHS (if payment is made to Cyprus tax resident individual) of 2023 (semester) on rents if such tax is not withheld at source by tenant and on dividends or interest from sources outside Cyprus (TD 604, 612, 613).

  LOGO PK KALOPETRIDES 

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Payment of Annual Levy €350 by Companies to the Registrar of Companies for 2023.

  LOGO PK KALOPETRIDES

  Electronic submission of 2022 personal tax returns of individuals (employees and pensioners) and payment of income tax liability through tax portal (codes 200 & 2013).

   

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Submission of the 2023 provisional tax return and payment of first and second installments of tax through tax portal (code 300).

  LOGO PK KALOPETRIDES

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Payment of 2022 final tax balance under the self - assessment method by companies and payment of personal income tax under the self-assessment method by individuals preparing audited financial statements through tax portal (code 300).

   

   LOGO PK KALOPETRIDES

   

  Payment of tax deducted from employees salary (PAYE) TD 61.

           By the end of each month for the previous month.

  Payment of employee social security contributions and National Health System (NHS).

  Payment of tax withheld in the preceding month on payments to non-Cyprus residents.

   

  Notes:
  1. Tax Returns can only be submitted electronically.
  2. Tax payments can only be made electronically.
  3. Revised tax returns can be submitted from tax year 2018 onwards, within 3 years from the submission deadline.

  4. An administrative penalty of €100 or €200 (depending on the specific case), is imposed for late submission of a tax return.

   

  Interest & Penalties according to circumstances
  as from 01/01/2020 - 31/12/2022      1,75%
  as from 01/01/2019 - 31/12/2019      2%
  as from 01/01/2017 - 31/12/2018      3,5%
  as from 01/01/2015 - 31/12/2016      4%
  as from 01/01/2014 - 31/12/2014      4,5%
  up to 31/12/2006                               4,75 - 9%

   

   

   

   

 • Φορολογικό Ημερολόγιο 2023

  TAX BANNER 02

  31/01

  31/03

  30/04

  31/05

  30/06

  31/07

  01/08

  31/08

  31/12

  Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος ΤΦ 623 για το έτος 2020 και πληρωμή ΕΑΕ & ΓΕΣΥ.

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος 2021 από εταιρείες (ΤΦ 4).

   

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος 2021 από φυσικά πρόσωπα τα οποία ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ΤΦ 1).

  LOGO PK KALOPETRIDES

  Πληρωμή 1ης, 2ης & 3ης δόσης φόρου 2023 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ 199).

   

   LOGO PK KALOPETRIDES

   LOGO PK KALOPETRIDES

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το 2022 (ΤΦ 7).

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) και ΓΕΣΥ 2023 (εξάμηνο) σε ενοίκια, αν δεν έγινε παρακράτηση από ενοικιαστή και σε μερίσματα & τόκους από εξωτερικό (ΤΦ 604, 612, 613).

   

  LOGO PK KALOPETRIDES 

   LOGO PK KALOPETRIDES

  Ετήσιο Τέλος Eταιρείας €350 πληρωτέο στον Έφορο Εταιρειών για το 2023.

  LOGO PK KALOPETRIDES

  Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης 2022 και πληρωμής με αυτό-φορολογία από μισθωτούς και συνταξιούχους που το εισόδημα δεν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΤΦ 1).

  LOGO PK KALOPETRIDES

  Υποβολή προσωρινής φορολογίας 2023 και πληρωμή 1ης & 2ης δόσης, μέσω πύλης (κωδικοί 200 & 213)

  LOGO PK KALOPETRIDES

  LOGO PK KALOPETRIDES

  Πληρωμή τελικού οφειλόμενου φόρου για το 2022 για εταιρείες με αυτό-φορολογία και για φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις με αυτό-φορολογία, πληρωμή μέσω πύλης (κωδικός 300)

  LOGO PK KALOPETRIDES

  Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τον μισθό και τα φιλοδωρήματα υπαλλήλων (PAYE) ΤΦ 61.

                              Τέλος κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα.

  Καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων εργαζομένων και ΓΕΣΥ.

  Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) και ΓΕΣΥ (εάν η πληρωμή γίνεται σε φυσικό πρόσωπο) που παρακρατείται σε μερίσματα τόκους, ενοίκια, όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία ή συνε

  Πληρωμή παρακρατήσεων σε εισοδήματα στη Δημοκρατία σε μη-Κύπριους κάτοικους (ΤΦ 11).

   

  Σημειώσεις:
  1. Η υποβολή δηλώσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

  2. Πληρωμές φόρων πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.

  3. Αναθερωρημένη Φορολογική Δήλωση υποβάλεται εντός τριών (3) ετών από την προθεσμία της σχετικής Φορολογικής Δήλωσης από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.

  4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €100 ή €200 ανάλογα με την περίπτωση.

   

   Τόκοι και επιβαρύνσεις ανάλογα με τις περιστάσεις:

  Από 01/01/2020 - 31/12/2022 1,75%

  Από 01/01/2019 - 31/12/2019 2%

  Από 01/01/2017 - 31/12/2018 3,5%

  Από 01/01/2015 - 31/12/2016 4%

  Από 01/01/2014 - 31/12/2014 4,5%

  Μέχρι 31/12/2006 9%

   

   

   

   

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos