fbpx

pkalopetrides

 • Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση Ξένων Εταιρειών στην Κύπρο

  PK BUSINESS BANNER FOR WEBSITE BLOCK

  Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε αυτόν τον μήνα ένα Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών να δραστηριοποιηθούν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, με στόχο να γίνει το νησί βιώσιμος επιχειρηματικός κόμβος.

  Τα βασικά σημεία του παρουσιαζόμενου Σχεδίου Δράσης συνοψίζονται συνοπτικά παρακάτω:

  1. Μετατροπή του υφιστάμενου Μηχανισμού Ενεργοποίησης Επιχειρήσεων Fast Track σε Μονάδα Επιχειρηματικής Διευκόλυνσης Business Facilitation Unit

  Η μονάδα θα λειτουργεί ως η κύρια επαφή για όλες τις εταιρείες διεθνούς ενδιαφέροντος, είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, καθώς και για κυπριακές εταιρείες σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ναυτιλιακές εταιρείες,
  • Eταιρείες υψηλής τεχνολογίας (high-tech)/καινοτομίας,
  • Φαρμακευτικές εταιρείες,
  • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και της βιοτεχνολογίας.

  Αρμοδιότητες:

  ❖  Παροχή Υπηρεσιών για σύσταση επιχειρήσεων:

  ✓   Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος

  ✓   Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  ✓   Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος

  ❖  Καθοδήγηση για τις απαραίτητες άδειες για αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοποίηση στην Κύπρο

  ❖  Διευκόλυνση της έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμονής και απασχόλησης στην Κύπρο

  1. Νέα πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων καθώς και για κυπριακές εταιρείες με προστιθέμενη αξία στην οικονομία

  2.1 Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

  • Eπιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων  που  δραστηριοποιούνται  στην Κυπριακή  Δημοκρατία  ή  επιχειρήσεις/εταιρείες  ξένων  συμφερόντων   που προτίθενται  να  δραστηριοποιηθούν  στην  Κυπριακή  Δημοκρατία  και  που λειτουργούν  αυτοτελή  γραφεία  στην  Κύπρο,  τα  οποία  να  στεγάζονται  σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο Γραφείο,
  • Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
  • Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας,
  • Κυπριακές     φαρμακευτικές     εταιρείες     ή     Κυπριακές     εταιρείες     που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

  2.2 Κριτήρια & Προϋποθέσεις:

  • Καθιερώνεται ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός €2.500 για υπαλλήλους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές δεξιότητες ή τουλάχιστον δύο έτη σχετικής εμπειρίας
  • Οι εταιρείες θα μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών ως βοηθητικό προσωπικό (με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό κάτω των €2.500) υπό τον όρο ότι η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου του προσωπικού υποστήριξης
  • Η διάρκεια της άδειας διαμονής και εργασίας μπορεί να είναι έως τρία χρόνια και θα εκδοθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • Ο μέγιστος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών είναι το 70% του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία ένταξης της εταιρείας στη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων.
  1. Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών

  Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 2500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό).

  1. Απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα)

  Το Υπουργείο Εσωτερικών θα τροποποιήσει τους σχετικούς Κανονισμούς του Μεταναστευτικού Νόμου, για να απλοποιήσει τη διαδικασία και να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγούνται οι άδειες εργασίας.

  1. Έκδοση DIGITAL NOMAD VISA (με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους)

  Θα εισαχθεί νέος τύπος άδειας διαμονής, για άτομα που επιθυμούν να ζήσουν στην Κύπρο αλλά εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

  Δικαιούχοι:

  Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες.

  Καθεστώς παραμονής:

  • Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.
  • Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον συντηρών. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.
  • Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

  Απαραίτητες Προϋποθέσεις (μεταξύ άλλων):

  Η άδεια παραμονής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, νοουμένου ότι προσκομίσει:

  • υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με άδεια παραμονής για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως  και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Κύπρο,
  • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με  εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης άδειας παραμονής, ή
  • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση  σύμβασης εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  με  υπολειπόμενη  διάρκεια  που  καλύπτει  το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης άδειας παραμονής, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, ή
  • στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης  και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας,
  • αποδεικτικά  στοιχεία  ότι  διαθέτει  επαρκείς  πόρους,  σε  επίπεδο  σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:
  1. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή
  2. από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

  Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη,
  • Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής.
  1. Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών)

  –        Φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε νέους κάτοικουςεργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000.

  –        Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του μέτρου να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.

  • Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

  Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

  • Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη

  Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

  1. Πολιτογραφήσεις

  Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια   εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

  1. Προωθητικό Σχέδιο
  • Προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο εξωτερικό
  • Εκστρατεία για την προσέλκυση ειδικευμένων Κυπρίων που εργάζονται στο εξωτερικό
  • Στοχευμένη εκστρατεία για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες με πολιτική αστάθεια.

  Εκτέλεση Σχεδίου

  Το Σχέδιο Δράσης θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 εκτός από τις δράσεις 6-7 για τις οποίες απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις. Στόχος είναι η σχετική νομοθεσία να κατατεθεί στη Βουλή της Κύπρου έως τα τέλη Δεκεμβρίου και να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

  Τι μπορεί να κάνει η P. Kalopetrides & Co για εσάς;?

  Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για εξατομικευμένες λύσεις.

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορεί να χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας τώραinfo@pkalopetrides.com.cy!

 • Cyprus Business News – Commencement of Ultimate Beneficial Owners (UBOs) Register of Companies and Other Legal Entities in Cyprus

  PK BUSINESS BANNER 01.12.2021 01

  We would like to inform you that Cyprus has recently proceeded with the full transposition of the 4th European Directive (EU 2015/849) into domestic law and activated the implementation of the Ultimate Beneficial Owner (UBO) Register of Companies and other legal entities in Cyprus.

  The Registrar of Companies (RoC) and Official Receiver has been authorized as the competent authority to collect information about the UBOs of companies and other legal entities through the intermediate system solution that has been developed.

  However, it is important to note that access to the intermediate system is only available to competent authorities, upon request to the RoC. Therefore, the UBO information to be entered into the intermediate system shall not be publicly available.

  Procedure and Deadlines:

  On 12 March 2021, announcement of the Registrar of Companies (RoC) that the electronic service for the registration of beneficial owner particulars for companies and other legal entities is available as from 16 March 2021 under the section e-filing services” of the Companies section in the RoC website.

  Starting from this date, a period of twelve (12) months is granted to all existing entities to submit their beneficial owners’ information into the system. During the intermediate solution period, no penalties will be imposed for late submissions.

  The responsibility for the true and accurate submission of the beneficial owner(s) information lies with the company or other legal entity itself and with its officers.

  Definition of Beneficial Owner:

  A natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a corporate entity, which is under the control of a natural person(s), or by multiple corporate entities.

  Newly registered Entities (i.e. registered on or after 16 March 2021), are required to file the required information to the UBO register no later than thirty (30) days from the date of their registration.

  Any changes to the beneficial ownership or to the details of an existing beneficial owner(s) need to be submitted to the UBO register within fourteen (14) days from the date of that change.

  During the period from 1 to 31 December of each calendar year, every company or other legal entity must confirm electronically to the RoC the information in relation to its UBOs, through the final system solution to be developed.

  For further information regarding the operation of the UBO register please refer to the Directive (Κ.Δ.Π. 112/2021) or click here for the PDF file.

  The Next Step. What can we do for you? We are at your disposal to provide clarifications on the procedure and related services.

  P. Kalopetrides & Co, in the context of its obligations to exercise its duties through the provisions of the Regulation of Business Services and Related Issues Laws of 2012 to 2020. Contact us now: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   

 • H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο. 

  Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, στους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και στη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της νέας επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

  Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα στη προσαρμογή νέων στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για όλους τους οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

  Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

  Ομάδα Συμβούλων στη διάθεση σας

  Έχουμε καταρτίσει μια έμπειρη και επαγγελματική ομάδα Συμβούλων διαφορετικών ειδικοτήτων που καλύπτουν όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης/ οργανισμού όπως Λογιστές, Ελεγκτές, Φορολογικοί Σύμβουλοι, Οικονομολόγοι, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Πληροφορικής (ΙΤ) και Δικτύων – Διαδικτυακή Ασφάλεια (Networking & Security), Νομικοί, Σύμβουλοι Διαχείρισης Επιχειρήσεων – Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ.

  Στα 55 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με διαφορετικές κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές και διεθνής).  Έμπρακτα έχουμε βοηθήσει κάθε λογής επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν και να επιτύχουν στο τομέα τους, προσφέροντας σχέδια και στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων.

  Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων σε οικονομικά πακέτα

  Η αδράνεια δεν είναι λύση!

  Η Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, προσφέρει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με πελατοκεντρική προσέγγιση.

  Εφαρμογή Σχεδίου σε 7 Στάδια:

  1. Ανάλυση και διάγνωση της σημερινής οικονομικής, επιχειρηματικής ή και οικογενειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με: κύκλο εργασιών, τύποι πελατολογίου, αγορές, προμηθευτές, κόστος πωλήσεων, εξόδων, ανθρώπινου δυναμικού, χρεώστες - πιστωτές, τράπεζες και δανεισμοί, αποθέματα, ρευστότητα κ.α.
  2. Εντοπισμός και Ανάλυση Κινδύνων.
  3. Παραμετροποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων.
  4. Εντοπισμός και εισηγήσεις μέτρων, μειώσεων/ αναδιάρθρωση εξόδων.
  5. Καταρτισμός βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου πλάνου βιωσιμότητας.
  6. Καταρτισμός πλάνου αναμόχλευσης κινδύνων.
  7. Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλάνου βιωσιμότητας.

  Πρόσθετες Υπηρεσίες:

  1. Αναδιοργάνωση δανείων, οικονομική διαμεσολάβηση με Τραπεζικά ιδρύματα.
  2. Διαχείριση Πιστωτών, Σχεδιασμός Πολιτικής Πιστωτών.
  3. Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές.
  4. Εσωτερικός ανασχηματισμός (Restructuring/ Re-engineering).
  5. Διαφοροποίηση (Diversification).
  6. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

  Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Επιχειρησιακών & Ιδιωτικών)

  Οικονομικός και νομικός σχεδιασμός για διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας που περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη περιουσία. Ορθολογιστικός φορολογικός προγραμματισμός σε σχέση με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας.

  Ήρθε η ώρα για δράση, κάνουμε ερωτήσεις που μας δίνουν κατεύθυνση:

  1. Τι κάνουμε σήμερα;
  2. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;
  3. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε φέτος και τι μετά από 3-5 χρόνια;

  Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

  Μην χάνετε χρόνο και ξεκινήστε τώρα!

  Επικοινωνήστε μαζί μας για Αρχική Δωρεάν Σύσκεψη Γνωριμίας (30 λεπτά), είτε προσωπικά είτε με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

  Εξατομικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.

  Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ: Είμαστε στην διάθεσή σας περισσότερα από 55 χρόνια.

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Τηλ.: +357 22 669 017

 • Κυπριακά Επιχειρηματικά Νέα – Έναρξη Μητρώου Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων (UBOs) Εταιρειών και Άλλων Νομικών Προσώπων στην Κύπρο

  PK BUSINESS BANNER 01.09.2021 GR 01

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κύπρος προχώρησε πρόσφατα στην πλήρη υιοθέτηση της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2015/849) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4η οδηγία AML) στην Κυπριακή νομοθεσία και ενεργοποίησε την εφαρμογή του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

  O Έφορο Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης (EEEΠ), έχει εξουσιοδοτηθεί ως αρμόδια Αρχή για την τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, μέσω της ενδιάμεσης λύσης συστήματος που έχει αναπτυχθεί.

  Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο ενδιάμεσο σύστημα είναι διαθέσιμη μόνο στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες  των ΠΔ που πρόκειται να εισαχθούν στο ενδιάμεσο σύστημα δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό.

  Διαδικασία και Προθεσμίες:

  Στις 12 Μαρτίου 2021, ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών (RoC) ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες είναι διαθέσιμη από τις 16 Μαρτίου 2021 μέσω των «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» τμήματος Εφόρου Εταιρειών.

  Από την ημερομηνία αυτή, παραχωρείται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών σε όλες τις υφιστάμενες οντότητες για την υποβολή των πληροφοριών των Πραγματικών Δικαιούχων τους στο σύστημα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ενδιάμεσης λύσης, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις για καθυστερημένες υποβολές.

  Η ευθύνη για την αληθή και ακριβή υποβολή των πληροφοριών του πραγματικού δικαιούχου ανήκει στην εταιρεία και στα στελέχη της.

  Ορισμός του Πραγματικού Δικαιούχου (ΠΔ):

  Φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν μια νομική οντότητα μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας 25 % συν μία μετοχή ή ιδιοκτησιακό συμφέρον άνω του 25 % στον πελάτη που κατέχεται από εταιρική οντότητα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλαπλές εταιρικές οντότητες.

  Οι νεοσύστατες Εταιρείες (δηλαδή εγγεγραμμένες στις ή μετά τις 16 Μαρτίου 2021), υποχρεούνται να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στο μητρώο ΠΔ το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής τους.

  Οποιεσδήποτε αλλαγές στους ΠΔ ή στα στοιχεία υφιστάμενων ΠΔ πρέπει να υποβάλλονται στο μητρώο ΠΔ εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω αλλαγής.

  Κατά την περίοδο από την 1η έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα πρέπει να επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά στον ΕΕΕΠ τις πληροφορίες σχετικά με τους ΠΔ της εταιρείας, μέσω της τελικής λύσης του συστήματος που θα αναπτυχθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου ΠΔ, ανατρέξτε στην σχετική Οδηγία (Κ.Δ.Π. 112/2021) ή κάντε κλικ εδώ για PDF αρχείο.

  Το Επόμενο Βήμα. Τι μπορούμε να Κάνουμε για σας; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και και παροχή σχετικών υπηρεσιών.

  Η P. Kalopetrides & Co, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της προς την άσκηση των καθηκόντων της μέσω των διατάξεων του Κανονισμού Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2012 έως 2020. Επικοινωνήστε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Newsletter Subscriber

Latest News And Events

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos