fbpx

Η παγκόσμια οικονομία, μετά την πανδημία του COVID-19, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Παρομοίως, οι Επενδυτές και οι Μέτοχοι πρέπει να επανεκτιμήσουν και να ξαναρχίσουν τις στρατηγικές τους. Μέρος αυτής της επανεκτίμησης μπορεί να είναι το ζήτημα της επανεγκατάστασης/ μεταφοράς έδρας της επιχείρησης ή μέρους των λειτουργιών της εταιρείας ή του ομίλου τους. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή εξοικονόμηση φόρων.  Πρόσθετα μπορεί να είναι η αρχή για νέες ευκαιρίες όπως πρόσβαση και επέκταση σε νέες αγορές.

Αξιολόγηση ζητημάτων στην απόφαση Επανεγκατάστασης/ Μεταφοράς Έδρας Επιχείρησης

Η Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης είναι ένα σημαντικό θέμα για το οποίο πιο κάτω καταγράφονται οι βασικές ερωτήσεις για να βοηθηθείτε κατά πόσο μια τέτοια κίνηση είναι κατάλληλη και επωφελής για την εταιρεία σας και κατά συνέπεια ποια δικαιοδοσία/ χώρα είναι η πιο κατάλληλη:

 • Ποιες είναι οι σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία/ όμιλος μετά την πανδημία;
 • Πώς ανταποκρίνεται η εταιρεία/ όμιλος στις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες;
 • Θα βοηθήσει αυτή η κίνηση στην εξάλειψη τέτοιων αρνητικών συνεπειών;
 • Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην άμεση αλλά και στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της εταιρείας/ του ομίλου;
 • Ποιες δικαιοδοσίες/ χώρες μπορούν να παρέχουν την καταλληλότερη λύση για Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης;
 • Ποιες άλλες επενδυτικές ευκαιρίες παρέχει αυτή η δικαιοδοσία;
 • Είναι πλήρως κατανοητή η διαφορά μεταξύ των δικαιοδοσιών που είναι φορολογικοί παράδεισοι και των δικαιοδοσιών φορολογικών κινήτρων;
 • Θα μπορούσε η Κύπρος να είναι η καλύτερη και/ ή καταλληλότερη επιλογή/ λύση για Επανεγκατάσταση/ Μεταφορά Έδρας μιας εταιρείας/ ομίλου;

Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία αξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να βασίζονται σε υψηλά νομικά και ηθικά πρότυπα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δικαιοδοσίας φορολογικού παραδείσου και δικαιοδοσίας φορολογικών κινήτρων;

Η δικαιοδοσία που θεωρείται φορολογικός παράδεισος είναι η κάθε χώρα που προσφέρει ελάχιστες ή καθόλου φορολογικές υποχρεώσεις σε ξένους επενδυτές και ιδιώτες.

Ένας φορολογικός παράδεισος είναι γενικά ένας υπεράκτιος προορισμός που προσφέρει σε ξένα άτομα και επιχειρήσεις ελάχιστη ή καθόλου φορολογική υποχρέωση. Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν περιορισμένη ή και καθόλου υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες φορολογικές αρχές. Η έλλειψη διαφάνειας και συστημάτων αναφοράς οδηγεί σε κινδύνους φήμης. Οι διεθνείς αρχές ελέγχουν τις δραστηριότητες τέτοιων δικαιοδοσιών μέσω alert συναγερμών και προκαθορισμένων συστημάτων ειδοποίησης κυρίως στον Τραπεζικό τομέα.

Δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων, η Κύπρος θεωρείται μία από τις χώρες με αξιοπρεπή φόρο επί των κερδών. Οι φορολογούμενες εταιρείες και ιδιώτες ιδρύονται εάν περάσουν το τεστ δέουσας επιμέλειας και πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και να τηρούν τις δέουσες νομικές υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται από το νόμο.

Μια δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων προσφέρει αποτελεσματική φορολογική επιβάρυνση και έχει πραγματοποιεί ανταλλαγή πληροφοριών με διεθνής φορολογικές αρχές σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.  Εταιρείες/ Όμιλοι σε τέτοιες χώρες απολαμβάνουν καλή φήμη και ομαλή λειτουργία των εργασιών τους.

Γιατί η Κύπρος θεωρείται ελκυστική δικαιοδοσία φορολογικών κινήτρων;

Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. με διαφάνεια και εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με τις προτεινόμενες πρακτικές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Είναι ένα καθιερωμένο και γνωστό κέντρο οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων. Η Κύπρος προσφέρει την ευκαιρία που οι Επενδυτές/ Μέτοχοι αναζητούν για να δημιουργήσουν αξία. Επεξεργάζονται όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά προσφέροντας ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον καθιστώντας το ελκυστικό για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές για πάνω από τέσσερις δεκαετίες τώρα.

 • Νομικό σύστημα βασισμένο στο Αγγλικό Δίκαιο και προσαρμοσμένο στο διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Τηλεπικοινωνιακές και Διοικητικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Οι πολίτες και η κυβέρνηση συμπαθούν τους επενδυτές μη κατοίκους Κύπρου
 • Καλές συνθήκες εργασίας
 • Ασφαλής χώρα με καλή ποιότητα ζωής

Βασικά χαρακτηριστικά των Κυπριακών φορολογικών κινήτρων

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η Κύπρος επέκτεινε τα φορολογικά κίνητρα που παρείχε στις εταιρείες και στους μετόχους τους, γεγονός που υποβοήθησε στην περεταίρω δημιουργία επιχειρήσεων στην Κύπρο (ίδρυση εταιρείας Κύπρου https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/cyprus-companies) και μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους στη χώρα:

 • Απολαμβάνει ευνοϊκή φορολογία βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. (Οδηγία Μητρικών και Θυγατρικών Εταιρειών και οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα).
 • Εκτεταμένο δίκτυο διπλών φορολογικών συνθηκών με 65 χώρες.
 • Εταιρικός φορολογικός συντελεστής 12,5%, ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε. με δυνατότητα να απολαμβάνει πολύ χαμηλότερο μέσο συντελεστή πραγματικής φορολογίας.
 • Μείωση Πλασματικών Τόκων για εταιρείες που λαμβάνουν νέο μετοχικό κεφάλαιο. Η έκπτωση φόρου μπορεί να φτάσει έως και το 80% του φορολογητέου εισοδήματος που παράγεται χρησιμοποιώντας το νέο μετοχικό κεφάλαιο.
 • Καθεστώς IP Box που βασίζεται στην προσέγγιση nexus, η οποία επιτρέπει 80% έκπτωση στα κέρδη που πληρούν τις προϋποθέσεις από την επιχειρησιακή χρήση της IP.
 • Ελκυστικό καθεστώς φόρου χωρητικότητας (ΦΧ) σε ιδιοκτήτες πλοίων, διαχειριστές και ναυλωτές.
 • Απαλλαγή φόρου επί των μερισμάτων, κεφαλαιουχικών κερδών στις μετοχές, καθαρή αξία ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Τα Κέρδη σε ξένη μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσονται από φόρο.
 • Οι περισσότερες διεθνείς συναλλαγές διεκπεραιώνονται χωρίς ΦΠΑ.
 • Μονομερής φορολογικές ελαφρύνσεις για φόρο του εξωτερικού.
 • Μεταφορά φορολογικών απωλειών στα επόμενα πέντε χρόνια.
 • Φορολογικά κίνητρα για εκπατρισμένους υπαλλήλους που εργάζονται στην Κύπρο (έως και 50% του εισοδήματος για άτομα που κερδίζουν περισσότερα από 100.000 ευρώ ετησίως).
 • Έσοδα από μερίσματα και έσοδα από τόκους απαλλαγμένα από φόρο για άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους και έχουν ως φορολογική κατοικία την Κύπρο.
 • Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο περνώντας μόνο 60 ημέρες στην Κύπρο (υπόκειται σε όρους).
 • Απαλλαγή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Απαλλαγή φόρου κληρονομιάς.

Μπορείτε επίσης να παραπεμφθείτε στη διεύθυνση https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/tax-in-cyprus

Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο μετά το COVID19

Οι κύριες ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος για επενδύσεις σήμερα αναφέρονται παρακάτω:

 • Μείωση συγκεκριμένων ακινήτων μέχρι και 50% που μπορεί να δώσει έως και 6% ετήσια απόδοση εάν ενοικιαστούν βραχυπρόθεσμα ή πωληθούν σε υψηλότερη τιμή μεσοπρόθεσμα.
 • Η Κύπρος είναι σε καλή θέση για να υποστηρίξει τις Επιχειρήσεις/ Επενδυτές στην αξιοποίηση των παραπάνω ευκαιριών.
 • Δυνατότητα απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο μένοντας μόνο 60 ημέρες στην Κύπρο (υπόκειται σε όρους).
 • Δυνατότητα απόκτησης της Κυπριακής Ιθαγένειας. Οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, εάν και εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια του Προγράμματος. Η απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας σημαίνει ελεύθερη διακίνηση, διαμονή και πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε.. https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/immigration-cyprus

Επόμενα βήματα

Κάντε κράτηση τώρα για μια Συνάντηση/ Τηλεδιάσκεψη! Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή τηλεφώνου (Τηλ.: +357 22 669017) για διευθετήσεις.

The economy worldwide, following the pandemic of COVID-19, has major issues to face.

Likewise, the Investors and Shareholders need to re-assess and re-set their strategies. Part of such re-assessment can be the issue of relocation of head-quarters or part of their company or group functions. Such decision may result in serious tax savings.

Evaluation of Issues in the decision of Relocation

Re-location is a major issue. Below the main questions are pin-pointed to assist in the decision if re-location is appropriate and beneficial for a company and consequently which jurisdiction is the most suitable:


• What are the major financial difficulties the company/ group is currently facing after the pandemic?
• How the company/ group is responding to the current financial difficulties?
• Will a re-location assist in eliminating such negative consequences?
• Will this fall in the immediate but also in the long run strategies of the company/ group?
• Which jurisdictions may provide the best suitable solution for re-location?
• What other investment opportunities a jurisdiction provides?
• Is it fully understandable the difference between tax haven jurisdictions to tax incentive jurisdiction?
• Could Cyprus be the best suitable solution for re-location?

It goes without saying, that the assessment process and the decision should be based on high legal and ethical standards.

What is the difference between tax haven and tax incentive jurisdiction?

Tax heaven jurisdiction is considered any country that offers minimum or no tax obligations to foreign investors and individuals.

A tax haven is generally an offshore country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability. Tax havens also share limited or no financial information with foreign tax authorities. The lack of transparency and of reporting systems result to reputational risks. The international authorities scrutinize activities through such jurisdictions by established alert and notification systems.

Tax incentive jurisdiction, Cyprus is considered to be one of the countries with decent tax on profits. Tax resident corporations and individuals are established if they pass the substance test and they need to obey to legal and reporting statutory obligations as foreseen by law.

A tax incentive county offers effective tax burden and has on place an exchange of information with other national tax authorities. By such Companies/ Groups enjoy a good reputation and smooth running of operations.

Why Cyprus is considered an attractive tax incentive jurisdiction?

Cyprus is a transparent EU country with a harmonized tax system following recommended OECD practices. It is a well-established and renowned financial and business incentives centre. Cyprus offers the opportunity that Investors/ Shareholders are looking for to create value. It processes all quantitative and quantitative characteristics offering a steady tax environment making it attractive to businesses and investors for over four decades now.


• Legal system based on English law and well versed in international commercial law
• High value telecommunications and logistics services
• Culture and government sympathetic to investors an non-residents
• Good working conditions
• Safe and good quality life

Key Features of Cyprus Tax Incentives

During the past few years Cyprus extended the tax incentives that would provide companies and their shareholders, benefits from investing into Cyprus companies (Cyprus company formation https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/cyprus-companies) and relocate their activities in the country:


• Enjoys the tax benefits of EU Directives (Parent – Subsidiary Directive and Interest and Royalties Directive).
• Extensive double tax treaties network with 65 countries.
• Corporate tax rate of 12,5%, one of the lowest within the EU with possibility to enjoy a much lower effective tax rate.
• Availability of a National Interest Deduction for companies receiving new equity funding. The tax deduction can reach up to 80% of the taxable income produced by employing the new equity funding.
• IP Box regime based on the nexus approach which allows 80% deemed deduction on qualifying profits from the business use of IP.
• Attractive Tonnage Tax (TT) regime to ship owners, managers and charters.
• NO Taxation on Dividends received, capital gains on shares, net asset value of a fund.
• Profits of a foreign Permanent Establishment exempt from tax.
• Most international transactions free of VAT.
• Unilateral credit relief for foreign taxes.
• Carry forward of tax losses for five years.
• Tax incentives for expatriate employees taking up employment in Cyprus (up to 50% of employment income for individuals earning more than €100k per annum).
• Dividend income and interest income exempt from tax for non-domiciled individuals taking up tax residency in Cyprus.
• Possibility to obtain Cyprus tax residency by spending only 60-days in Cyprus (subject to conditions).
• No immovable property tax.
• No inheritance tax.

You can also refer to: https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/tax-in-cyprus

Investment Opportunities in Cyprus Post-COVID-19

The major opportunities Cyprus is offering for investment nowadays are listed below:


• A reduction of specific immovable properties that might reach 50% reduction that can give up to 6% annual return if rented in the short term or sold at a higher price in the medium - long term.
• Cyprus is well positioned to support Businesses/ Investors on capitalizing in above mentioned opportunities.
• Possibility to obtain Cyprus tax residency by spending only 60-days in Cyprus (subject to conditions).
• Possibility of gaining Cyprus Citizenship. Non – EU citizens may apply for the acquisition of the Cypriot citizenship through the Cyprus Investment Programme, if they meet the economic criteria of the Programme. Obtaining a Cyprus citizenship means free movement, residency and access to employment and education within the European Union: https://www.pkalopetrides.com.cy/index.php/immigration-cyprus

Next Step

Book a Complimentary Preliminary Teleconference Consultation Meeting now! Contact us by email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or Telephone (+357 22669017) for arrangements.

Post-COVID19 era: Effective Crisis Management Schemes for Sustainable Businesses

The world is changing at an unprecedented pace – nothing is static, certain, or predictable.
Many business leaders are struggling to adjust to the new norm of digital disruption, ever-changing workplace norms and the constant but necessary evolution of the new business reality. Success in today’s world is about more than just managing these changes – it is about the capability of embracing, innovating, and implementing change. The ability to engage productive and adaptable strategies and systems through adversity is critical for organizations that want to remain relevant and competitive in today’s ever-changing business environment.

The goal is not just to survive, but to thrive.

Our Professional Advisory Team at your service:

We put together a highly caliber, skilled and experienced professional team of Consultants of different specializations covering all sections of a business/ organization, such as Accountants, Auditors, Tax Advisors, Financial Controllers, Information Technology Consultants (IT) and Networking - Internet Security, Legal – Business Management - Human Resources and Marketing Consultants.

During our more than 55 years of practice, we faced and overcame a number of crises (economic, political and worldwide crises).  We managed to successfully assist businesses in different sections, to cope and succeed in their field of work by offering strategies and plans to overcome crisis.

Practical Crisis Management Schemes in economical packages

Being inactive in not a solution!

P. KALOPETRIDES & Co, offers practical and structured Crisis Management Schemes tailored to the specific conditions/ needs of each enterprise and above all with a customer oriented approach.

Implementation of Crisis Management Scheme in 7 Stages:

 1. Analysis and diagnosis of the current economic, business or family situation of a business in relation to: turnover, types of clientele, markets, suppliers, cost of sales, expenses, human resources, debtors - creditors, banks and loans, stocks, liquidity, etc.
 2. Risk Identification and Analysis.
 3. Setting short-term and medium-term forecasts.
 4. Impact measurement for the reduction/ restructuring of expenditures.
 5. Preparation of short-term and medium-term sustainability plan.
 6. Preparation of a risk leverage plan.
 7. Implementation and monitoring of the sustainability plan.

Additional Services:

 1. Loan reorganization, financial intermediation with banking institutions.
 2. Credit Management, Credit Policy preparation.
 3. Specialized legal advice.
 4. Internal Reformation (Restructuring/ Re-engineering).
 5. Diversification.
 6. Asset Management.

Asset Management (Business & Private)

Financial and legal planning to secure the assets of the business/ organization and/ or the family/ entity that includes movable and immovable property. Rational tax planning in relation to short-term and long-term plans of the company/ organization and/ or the family/ entity.

It is time to move out of the heavy adrenal phase and actively start on the response phase. We are asking ourselves questions that give us direction:

 1. What are we doing today?
 2. What are our priorities for today?
 3. What are we trying to achieve this year and what in the next 3-5 years?

COVID-19 pandemic turned the world upside down. However, after the reopening/ reactivation of businesses/ operations, it seems that our priorities remain the same, but the lens from which we view things seems to be different. We might need to ask how we re-orientate ourselves to achieve our goals, these goals still exist and we need a clear articulated path to reach them. We need to redraft and reform our strategy in order to adapt to the various economic and other conditions. We have things to do and barriers to break. Later on, we need to calibrate our results accordingly and do further adjustments, as needed.

Do not waste time and start now!

Contact us for an Initial Free of charge Meeting (30 minutes), in person or by teleconference to discuss ways we can help you achieve your goals.

Personalized solutions for your Business.

P. KALOPETRIDES & CO, at your disposal for more than 55 years.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +357 22 669 017

H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο. 

Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, στους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και στη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της νέας επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα στη προσαρμογή νέων στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για όλους τους οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

Ομάδα Συμβούλων στη διάθεση σας

Έχουμε καταρτίσει μια έμπειρη και επαγγελματική ομάδα Συμβούλων διαφορετικών ειδικοτήτων που καλύπτουν όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης/ οργανισμού όπως Λογιστές, Ελεγκτές, Φορολογικοί Σύμβουλοι, Οικονομολόγοι, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Πληροφορικής (ΙΤ) και Δικτύων – Διαδικτυακή Ασφάλεια (Networking & Security), Νομικοί, Σύμβουλοι Διαχείρισης Επιχειρήσεων – Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ.

Στα 55 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με διαφορετικές κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές και διεθνής).  Έμπρακτα έχουμε βοηθήσει κάθε λογής επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν και να επιτύχουν στο τομέα τους, προσφέροντας σχέδια και στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων.

Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων σε οικονομικά πακέτα

Η αδράνεια δεν είναι λύση!

Η Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, προσφέρει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με πελατοκεντρική προσέγγιση.

Εφαρμογή Σχεδίου σε 7 Στάδια:

 1. Ανάλυση και διάγνωση της σημερινής οικονομικής, επιχειρηματικής ή και οικογενειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με: κύκλο εργασιών, τύποι πελατολογίου, αγορές, προμηθευτές, κόστος πωλήσεων, εξόδων, ανθρώπινου δυναμικού, χρεώστες - πιστωτές, τράπεζες και δανεισμοί, αποθέματα, ρευστότητα κ.α.
 2. Εντοπισμός και Ανάλυση Κινδύνων.
 3. Παραμετροποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων.
 4. Εντοπισμός και εισηγήσεις μέτρων, μειώσεων/ αναδιάρθρωση εξόδων.
 5. Καταρτισμός βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου πλάνου βιωσιμότητας.
 6. Καταρτισμός πλάνου αναμόχλευσης κινδύνων.
 7. Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλάνου βιωσιμότητας.

Πρόσθετες Υπηρεσίες:

 1. Αναδιοργάνωση δανείων, οικονομική διαμεσολάβηση με Τραπεζικά ιδρύματα.
 2. Διαχείριση Πιστωτών, Σχεδιασμός Πολιτικής Πιστωτών.
 3. Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές.
 4. Εσωτερικός ανασχηματισμός (Restructuring/ Re-engineering).
 5. Διαφοροποίηση (Diversification).
 6. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Επιχειρησιακών & Ιδιωτικών)

Οικονομικός και νομικός σχεδιασμός για διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας που περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη περιουσία. Ορθολογιστικός φορολογικός προγραμματισμός σε σχέση με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας.

Ήρθε η ώρα για δράση, κάνουμε ερωτήσεις που μας δίνουν κατεύθυνση:

 1. Τι κάνουμε σήμερα;
 2. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;
 3. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε φέτος και τι μετά από 3-5 χρόνια;

Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Μην χάνετε χρόνο και ξεκινήστε τώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μας για Αρχική Δωρεάν Σύσκεψη Γνωριμίας (30 λεπτά), είτε προσωπικά είτε με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

Εξατομικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.

Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ: Είμαστε στην διάθεσή σας περισσότερα από 55 χρόνια.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ.: +357 22 669 017

Call us and schedule your meeting today! CONTACT US

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos str. Eiffel Tower
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos